ηλεκτροκινητήρας, ηλεκτροκινητήρες, μοτέρ, ινβέρτερ, ινβέρτερς, ομαλοί εκκινητές, ρυθμιστές στροφών, ομαλός εκκινητής, ρυθμιστής στροφών, χυτοσιδηροί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες αλουμινίου, μονοφασικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες κοίλου άξονος, κινητήρες προστασίας IP23, κινητήρες μέσης τάσης, αντιεκρηκτικοί ηλεκτροκινητήρες, κινητήρες συνεχούς ρεύματος, φρένα, μειωτήρες, electric motors, motors, pumps, gears, inverters, inverter, soft starters, high voltage motors, special motors, brake motors, slip ring motors, liquid starters, medium voltage motors, direct current motors, squirrel cage motors, slip-ring motors, low voltage motors, flange-mounting motors, frequency converters, frequency changers, motor bases, pulleys, bearings
Αναζήτηση κινητήρων
Ισχύς (kW/hp):
Πόλοι/Ταχύτητα (στρ/λ):
Έδραση:
Οικογένεια:
  » Προϊόντα » Βαλιάδης ΑΕ Ηλεκτροκινητήρες » Γενικές πληροφορίες » Πρότυπα ενεργειακής απόδοσης
Πρότυπα ενεργειακής απόδοσης
Γενικές πληροφορίες

 Ηλεκτροκινητήρες και κινητήρια συστήματα μεταβλητής ταχύτητας

 

Πρότυπα και νομικές απαιτήσεις ενεργειακής
απόδοσης τριφασικών κινητήρων χαμηλής τάσης

 

Εισαγωγή

 

Η συντηρητική και υπεύθυνη χρήση ενέργειας ώστε να μη σπαταλούνται οι ενεργειακοί πόροι, να ελαττωθούν οι εκπομπές CO2 και να μειωθούν τα ενεργειακά κόστη είναι πλέον σε ημερήσια διάταξη. Το σύστημα ηλεκτροκίνησης παίζει ρόλο κλειδί σε αυτή τη διαδικασία. Οι ηλεκτροκινητήρες αποτελούν τον σύνδεσμο μεταξύ της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και την πλειοψηφία των μηχανικών διεργασιών, που απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας. Οι μηχανές που κινούνται από ηλεκτροκινητήρες καταναλώνουν τα 2/3 του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στη βιομηχανία. Εάν όλα τα παλιά συστήματα στη Γερμανική βιομηχανία, τις εμπορικές και δημόσιες εγκαταστάσεις αντικαθίσταντο από σύγχρονα κινητήρια συστήματα, αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 38 δισεκατομμυρίων kWh. Υπολογίζεται ότι για όλη την Ευρώπη, το μέγεθος αυτό θα μπορούσε να φθάσει τις 135 δισεκατομμύρια κιλοβατώρες (kWh). Εφαρμόζοντας ηλεκτρονικό έλεγχο ταχύτητας και ενεργειακά αποδοτικούς κινητήρες, οι εκπομπές CO2 θα μπορούσαν να μειωθούν πανευρωπαϊκά κατά 69 εκατομμύρια τόνους.

 

Εδώ περιγράφονται οι νέες τυποποιημένες διεθνείς κλάσεις απόδοσης για κοινούς τριφασικούς κινητήρες, οι νέες μέθοδοι μέτρησης και οι απαιτήσεις που ορίζονται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 640/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενεργειακή απόδοση κινητήρων και συστημάτων κίνησης. Επίσης δίνεται μια αναδρομή στις υφιστάμενες εθνικές νομοθεσίες ανά τον κόσμο και διαπραγματεύεται ζητήματα όπως σύνθεση υλικών και κόστος κύκλου ζωής.

 

Αυτές οι σημειώσεις προορίζονται για χρήστες, κατασκευαστές βασικού εξοπλισμού (ΟΕΜ), κατασκευαστές μηχανημάτων και κατασκευαστές κινητήρων και συστημάτων κίνησης.

 

Κλάσεις απόδοσης κινητήρων και μέθοδοι μέτρησης

Ο όρος «απόδοση» περιγράφει πόσο αποτελεσματικά ένας ηλεκτροκινητήρας μετατρέπει την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική. Προηγουμένως στην Ευρώπη οι τριφασικοί κινητήρες κατηγοριοποιούνταν και διετίθεντο στην αγορά σύμφωνα με τρεις ενεργειακές κλάσεις  -EFF3, EFF2 και EFF1- βάσει εθελούσιας συμφωνίας μεταξύ των κατασκευαστών κινητήρων και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το εν λόγω σύστημα ταξινόμησης αποδείχθηκε αποτελεσματικό και πλέον έχει υιοθετηθεί από πολλές χώρες σε όλο τον κόσμο. Δυστυχώς, κάποιες άλλες χώρες έχουν επίσης αναπτύξει δικά τους εθνικά συστήματα που διαφέρουν από το Ευρωπαϊκό. Αυτός ήταν και ο λόγος που οι Γερμανοί κατασκευαστές κινητήρων στην ZVEI, με την υποστήριξη των Ευρωπαίων γειτόνων τους, ανέπτυξαν ένα πρότυπο ενεργειακής απόδοσης για λογαριασμό της Διεθνούς Επιτροπής Ηλεκτροτεχνίας (IEC). Στόχος ήταν να υπάρξει ένα κοινό διεθνές πρότυπο που θα αντικαταστήσει όλα τα διαφορετικά εθνικά συστήματα. Το έργο στέφθηκε με επιτυχία και ο στόχος επιτεύχθηκε.

Το νέο διεθνές πρότυπο IEC 60034-30:2008 ορίζει για του τριφασικούς κινητήρες τις ενεργειακές κλάσεις IE1, IE2 και IE3. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται μια κοινή διεθνής βάση για τον σχεδιασμό και την ταξινόμηση των κινητήρων, καθώς για τις εθνικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Ταυτόχρονα, η IEC ανέπτυξε βελτιωμένες μεθόδους για τον προσδιορισμό της απόδοσης αυτών των κινητήρων.

Τα διεθνή πρότυπα IEC 60034-30:2008 (ταξινόμηση) και IEC 60034-2-1:2007 (μέθοδοι μέτρησης) έχουν υιοθετηθεί ως Ευρωπαϊκά πρότυπα χωρίς καμία αλλαγή ως EN 60034-30:2009 και EN 60034-2-1:2007, αντίστοιχα. Για λόγους απλούστευσης, στα επόμενα κεφάλαια θα γίνεται αναφορά μόνο στα πρότυπα IEC.

Σημείωση: Στις οδηγίες αυτές, ο όρος «κινητήρες» αναφέρεται πάντα σε τριφασικούς κινητήρες χαμηλής τάσης.

 

Προηγούμενες κλάσεις ενεργειακής απόδοσης κινητήρων στην Ευρώπη

Το 1998 ορίστηκαν οι εξής τρεις κλάσεις ενεργειακής απόδοσης για κινητήρες ισχύος από 1,1KW έως 90KW ως μέρος της εθελούσιας συμφωνίας μεταξύ του Ευρωπαϊκού κλάδου της Επιτροπής Κατασκευαστών Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος (CEMEP) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

 • EFF3 = Κινητήρες χαμηλού επιπέδου απόδοσης
 • EFF2 = Κινητήρες βελτιωμένου επιπέδου απόδοσης
 • EFF1 = Κινητήρες υψηλού επιπέδου απόδοσης


Νέο Διεθνές Πρότυπο ταξινόμησης της ενεργειακής απόδοσης κινητήρων (κωδικός IE)

Έκτοτε, η εν λόγω εθελούσια συμφωνία έχει λήξει. Όμως, οι ενεργειακές κλάσεις παραμένουν ως Ευρωπαϊκό σήμα κατατεθέν. Η χρήση των ενεργειακών κλάσεων στηρίζεται στην αδειοδότηση βάσει σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων μερών της εθελούσιας συμφωνίας (κατασκευαστές κινητήρων) και του φορέα αδειοδότησης (CEMEP / Gimloec). Η ισχύς της εν λόγω συμφωνίας έληξε στις 15 Ιουνίου 2011.

Το πρότυπο IEC 60034-30:2008 ορίζει τις κλάσεις ενεργειακής απόδοσης τριφασικών κινητήρων χαμηλής τάσης ισχύος από 0.75 kW έως 375 kW. Το «IE» αντιστοιχεί στον όρο «Διεθνής Απόδοση» και συνοδεύεται από έναν αριθμό:

 • IE1 = Βασική απόδοση
 • IE2 = Υψηλή απόδοση
 • IE3 = Άριστη απόδοση

 

Η μέτρηση των επιπέδων ενεργειακής απόδοσης διεξάγεται σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στο IEC 60034-2-1:2007 (βλ. κεφάλαιο 1.3).

Προσοχή: Η νέα κλάση ενεργειακής απόδοσης (κωδικός IE) ενός συγκεκριμένου κινητήρα πρέπει να προσδιορίζεται σύμφωνα με τις νέες μετρητικές μεθόδους (κεφάλαιο 1.3).

 

Καμπύλες απόδοσης σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο (κώδικας ΙΕ).
Σημείωση: Οι ακριβείς τιμές δίνονται στο κεφάλαιο 1.6.

 

Νέες μετρητικές μέθοδοι κατά IEC

Οι νέες μετρητικές μέθοδοι σύμφωνα με το IEC 60034-2-1:2007 (στάνταρ μέθοδοι προσδιορισμού απωλειών και απόδοσης βάσει δοκιμών) εφαρμόζονται σε όλους τους κινητήρες που περιγράφονται στο IEC 60034-1. Οι μέθοδοι αυτές βοηθούν στη λήψη ακριβέστερων δεδομένων που αφορούν σε κατανεμημένες (πρόσθετες) απώλειες. Το νέο πρότυπο αντικαθιστά το προηγούμενο Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 60034-2:1996, η ισχύς του οποίου έληξε την 1η Νοεμβρίου 2010. Για τους κινητήρες που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με το νέο πρότυπο ταξινόμησης ενεργειακής απόδοσης (κώδικας IE) απαιτείται να μετρούνται σύμφωνα με τις νέες μετρητικές μεθόδους.

Σύγκριση μεταξύ παλαιών και νέων κλάσεων ενεργειακής απόδοσης

Το νέο σύστημα ταξινόμησης ενεργειακής απόδοσης (κώδικας IE) διαθέτει ένα ανοικτό σύστημα αρίθμησης. Συγκριτικά με τις παλιές ενεργειακές κλάσεις EFF, πλέον είναι ευκολότερο να προστεθούν μελλοντικές εξελίξεις. Επιπλέον, προστίθεται μια νέα κλάση, η IE3, η οποία δεν υπήρχε στο παλιό σύστημα EFF. Επίσης έχει επεκταθεί σημαντικά το περιεχόμενο, καθώς ο νέος κώδικας ΙΕ εφαρμόζεται σε ένα ευρύτερο πεδίο τιμών ισχύος και επιπλέον και σε κλάσεις 60Hz, π.χ. στις ΗΠΑ. Η βασική διαφορά μεταξύ των κλάσεων EFF και ΙΕ έγκειται στη μέθοδο προσδιορισμού τους. Από μια άμεση σύγκριση στον ίδιο κινητήρα αναμένεται ότι η απόδοση που προκύπτει σύμφωνα με τη νέα μέθοδο μέτρησης θα είναι μικρότερη. Για παράδειγμα, ένας τετραπολικός κινητήρας κλάσης EFF1 των 11 KW με απόδοση 91% είναι πρακτικά ίδιος με έναν κινητήρα κλάσης ΙΕ2 με απόδοση 89,8%.

 

Κλάσεις απόδοσης

 

Αντικείμενο του νέου συστήματος κλάσεων απόδοσης  IEC (κωδικός IE)

Το σύστημα ταξινόμησης ενεργειακής απόδοσης που προδιαγράφεται στο IEC 60034-30, ισχύει για τριφασικούς επαγωγικούς κινητήρες βραχυκυκλωμένου κλωβού με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Ονομαστική τάση μέχρι 1,000 V
 • Ονομαστική ισχύς μεταξύ 0.75 kW και 375 kW
 • 2, 4 ή 6 πόλοι
 • Οι ονομαστικές τιμές βασίζονται σε συνεχή λειτουργία (S1) ή διακοπτόμενη περιοδική λειτουργία (S3) με συντελεστή λειτουργίας 80% ή μεγαλύτερο;
 • Ικανότητα λειτουργίας σε απευθείας σύνδεση με το δίκτυο
 • Ονομαστικές τιμές σε συνθήκες λειτουργίας σύμφωνα με το IEC 60034-1 (θερμοκρασία, υψόμετρο εγκατάστασης, κ.λπ.)


Από το πρότυπο αυτό καλύπτονται κινητήρες φλαντζωτοί, με βάσεις και/ή άξονες με διαστάσεις διαφορετικές σε σχέση με αυτές που προδιαγράφονται στο IEC 60072-1.

Το πρότυπο επίσης καλύπτει ηλεκτρομειωτήρες και κινητήρες με φρένο, αν και για τους εν λόγω κινητήρες μπορεί να χρησιμοποιούνται ειδικοί άξονες και φλάντζες.

Μερικοί κινητήρες που καλύπτονται από το παρόν πρότυπο μπορεί να διαθέτουν και βοηθητικές διατάξεις. Όμως, στο βαθμό που αυτές δεν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του κινητήρα πρακτικά δεν είναι εφικτός ο προσδιορισμός της απόδοσης σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Ο προσδιορισμός της απόδοσης τέτοιων κινητήρων βασικής σχεδίασης που έχουν υποστεί μετατροπή θα πραγματοποιείται στους βασικούς κινητήρες χωρίς να φέρουν εγκατεστημένες τις βοηθητικές διατάξεις.

Στο σύστημα ταξινόμησης υπάρχουν οι εξής εξαιρέσεις:

 • Κινητήρες μικρής διάρκειας λειτουργίας (S2) η διακοπτόμενης λειτουργίας (S3 < 80% έως S10)
 • Κινητήρες προοριζόμενοι αποκλειστικά για λειτουργία με έλεγχο ταχύτητας (VSD) σύμφωνα με το IEC 60034-25 και
 • Ειδικοί κινητήρες που προορίζονται για μια συγκεκριμένη εξειδικευμένη εφαρμογή με τέτοιο τρόπο που δεν είναι εφικτή η μέτρηση του κινητήρα ως έχει (π.χ. κινητήρες αντλιών με εμβαπτιζόμενο δρομέα).

 

 

Κλάσεις απόδοσης IE1, IE2 και IE3

 

PN σε kW

Αριθμός πόλων

IE1, 50 Hz

IE2, 50 Hz

IE3, 50 Hz

2

4

6

2

4

6

2

4

6

0,75

72,1

72,1

70,0

77,4

79,6

75,9

80,7

82,5

78,9

1,1

75,0

75,0

72,9

79,6

81,4

78,1

82,7

84,1

81,0

1,5

77,2

77,2

75,2

81,3

82,8

79,8

84,2

85,3

82,5

2,2

79,7

79,7

77,7

83,2

84,3

81,8

85,9

86,7

84,3

3

81,5

81,5

79,7

84,6

85,5

83,3

87,1

87,7

85,6

4

83,1

83,1

81,4

85,8

86,6

84,6

88,1

88,6

86,8

5,5

84,7

84,7

83,1

87,0

87,7

86,0

89,2

89,6

88,0

7,5

86,0

86,0

84,7

88,1

88,7

87,2

90,1

90,4

89,1

11

87,6

87,6

86,4

89,4

89,8

88,7

91,2

91,4

90,3

15

88,7

88,7

87,7

90,3

90,6

89,7

91,9

92,1

91,2

18,5

89,3

89,3

88,6

90,9

91,2

90,4

92,4

92,6

91,7

22

89,9

89,9

89,2

91,3

91,6

90,9

92,7

93,0

92,2

30

90,7

90,7

90,2

92,0

92,3

91,7

93,3

93,6

92,9

37

91,2

91,2

90,8

92,5

92,7

92,2

93,7

93,9

93,3

45

91,7

91,7

91,4

92,9

93,1

92,7

94,0

94,2

93,7

55

92,1

92,1

91,9

93,2

93,5

93,1

94,3

94,6

94,1

75

92,7

92,7

92,6

93,8

94,0

93,7

94,7

95,0

94,6

90

93,0

93,0

92,9

94,1

94,2

94,0

95,0

95,2

94,9

110

93,3

93,3

93,3

94,3

94,5

94,3

95,2

95,4

95,1

132

93,5

93,5

93,5

94,6

94,7

94,6

95,4

95,6

95,4

160

93,8

93,8

93,8

94,8

94,9

94,8

95,6

95,8

95,6

200-375

94,0

94,0

94,0

95,0

95,1

95,0

95,8

96,0

95,8

Κλάσεις απόδοσης για 50 Hz σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60034-30:2008

 

Κλάσεις απόδοσης για 60 Hz σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60034-30: 2008

 

PN σε kW

Αριθμός πόλων

IE1, 60 Hz

IE2, 60 Hz

IE3, 60 Hz

2

4

6

2

4

6

2

4

6

0,75

77,0

78,0

73,0

75,5

82,5

80,0

77,0

85,5

82,5

1,1

78,5

79,0

75,0

82,5

84,0

85,5

84,0

86,5

87,5

1,5

81,0

81,5

77,0

84,0

84,0

86,5

85,5

86,5

88,5

2,2

81,5

83,0

78,5

85,5

87,5

87,5

86,5

89,5

89,5

3,7

84,5

85,0

83,5

87,5

87,5

87,5

88,5

89,5

89,5

5,5

86,0

87,0

85,0

88,5

89,5

89,5

89,5

91,7

91,0

7,5

87,5

87,5

86,0

89,5

89,5

89,5

90,2

91,7

91,0

11

87,5

88,5

89,0

90,2

91,0

90,2

91,0

92,4

91,7

15

88,5

89,5

89,5

90,2

91,0

90,2

91,0

93,0

91,7

18,5

89,5

90,5

90,2

91,0

92,4

91,7

91,7

93,6

93,0

22

89,5

91,0

91,0

91,0

92,4

91,7

91,7

93,6

93,0

30

90,2

91,7

91,7

91,7

93,0

93,0

92,4

94,1

94,1

37

91,5

92,4

91,7

92,4

93,0

93,0

93,0

94,5

94,1

45

91,7

93,0

91,7

93,0

93,6

93,6

93,6

95,0

94,5

55

92,4

93,0

92,1

93,0

94,1

93,6

93,6

95,4

94,5

75

93,0

93,2

93,0

93,6

94,5

94,1

94,1

95,4

95,0

90

93,0

93,2

93,0

94,5

94,5

94,1

95,0

95,4

95,0

110

93,0

93,5

94,1

94,5

95,0

95,0

95,0

95,8

95,8

150

94,1

94,5

94,1

95,0

95,0

95,0

95,4

96,2

95,8

185-375

94,1

94,5

94,1

95,4

95,4

95,0

95,8

96,2

95,8

Κλάσεις απόδοσης για 60 Hz σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60034-30:2008

 

Οδηγία EuP και Κανονισμός Κινητήρων της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε τον περιβαλλοντικό στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 20% μέχρι το 2020. Τα πρώτα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον παραπάνω στόχο ήταν η απαγόρευση των λαμπτήρων πυράκτωσης και οι προδιαγραφές για την μείωση των απωλειών σε κατάσταση αναμονής. Η νομική βάση των εν λόγω μέτρων είναι η Οδηγία EuP (2005/32/EC), που εκδόθηκε στις 6 Ιουλίου 2005 και η οποία ορίζει τις απαιτήσεις ecodesign για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια. Στις 21 Οκτωβρίου 2009 τέθηκε σε ισχύ μια νέα εκδοχή της ως άνω οδηγίας (2009/125/EC). Η νέα αυτή οδηγία επέκτεινε τις απαιτήσεις eco-design ώστε να συμπεριληφθούν και τα προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια (ErP – Προϊόντα που Σχετίζονται με την Ενέργεια). Η εθνική Γερμανική εκδοχή της εν λόγω Οδηγίας είναι η Πράξη για Προϊόντα που Καταναλώνουν Ενέργεια (Energiebetriebene- Produkte-Gesetz – «EBPG»), που συχνά αναφέρεται ως «Οδηγία Eco-design».

Ευρωπαϊκός Κανονισμός (EC) 640 / 2009

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 640/2009, που εκδόθηκε στις 22 Ιουλίου 2009, προδιαγράφει τις απαιτήσεις που αφορούν στην Οδηγία Ecodesign ηλεκτροκινητήρων και στη χρήση ηλεκτρονικού ελέγχου ταχύτητας (VSD). Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν και όταν οι διατάξεις αυτές ενσωματώνονται σε άλλα προϊόντα (π.χ. μηχανές).

Αντικείμενο και εξαιρέσεις

Το αντικείμενο του κανονισμού EuP για τους κινητήρες είναι πιο περιορισμένο σε σχέση με το πρότυπο IEC 60034-30. Και οι δύο αφορούν σε τριφασικούς επαγωγικούς κινητήρες των 50 Hz ή 50/60 Hz με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

 • Ονομαστική τάση μέχρι 1,000 V
 • Ονομαστική ισχύς μεταξύ 0.75 kW και 375 kW
 • 2, 4 ή 6 πόλους
 • Συνεχής λειτουργία υπό ονομαστικές τιμές


Οι διαφορές μεταξύ του κανονισμού κινητήρων EuP και του προτύπου IEC έγκεινται στις εξαιρέσεις και στον πρόσθετο τύπο λειτουργίας S3 (συντελεστής διάρκειας λειτουργίας ≥ 80%).

Από τον κανονισμό EuP εξαιρούνται τα εξής:

 • Κινητήρες προοριζόμενοι για λειτουργία πλήρως εμβαπτισμένοι σε υγρά
 • Κινητήρες πλήρως ενσωματωμένοι σε ένα προϊόν, η ενεργειακή απόδοση των οποίων δεν μπορεί να μετρηθεί ανεξάρτητα από το προϊόν
 • Κινητήρες ειδικά σχεδιασμένοι για λειτουργία στις ακόλουθες συνθήκες:
  • Σε υψόμετρα άνω των 1,000 μέτρων πάνω από το επίπεδο της θάλασσας
  • Όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 40°C
  • Μέγιστες θερμοκρασίες λειτουργίας άνω των 400°C
  • Όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από -15°C για οποιονδήποτε κινητήρα ή κάτω από 0°C για αερόψυκτους κινητήρες*
  • Όπου η θερμοκρασία του νερού ψύξης στην είσοδο ενός προϊόντος είναι κάτω από 5°C ή υπερβαίνει τους 25°C
  • Σε εκρηκτικό περιβάλλον όπως ορίζεται στην Οδηγία 94/9/EC του Ευρωκοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (3)
 • Κινητήρες με φρένο

 

* Σημείωση: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επικυρώσει ότι ο όρος «αερόψυκτος» είναι λανθασμένος και θα έπρεπε να διορθωθεί σε «υδρόψυκτος». Η παρούσα διατύπωση της Οδηγίας ισχύει μέχρι νεωτέρας.

 

Απαιτήσεις και χρονοδιάγραμμα

Οι επιμέρους απαιτήσεις θα τεθούν σε ισχύ σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα:

 • Από την 16 Ιουνίου 2011, οι κινητήρες που κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην αγορά θα διαθέτουν ελάχιστη ενεργειακή απόδοση κλάσης IE2.
 • Από την 1 Ιανουαρίου 2015, οι κινητήρες με ονομαστική ισχύ από 7.5 έως 375 kW θα διαθέτουν ελάχιστη ενεργειακή απόδοση κλάσης IE3, ή τουλάχιστον ΙΕ2 αν λειτουργούν / διαθέτουν ηλεκτρονικό έλεγχο ταχύτητας (VSD).
 • Από την 1 Ιανουαρίου 2017, οι κινητήρες με ονομαστική ισχύ από 0.75 έως 375 kW θα διαθέτουν ελάχιστη ενεργειακή απόδοση κλάσης IE3, ή τουλάχιστον ΙΕ2 αν λειτουργούν / διαθέτουν ηλεκτρονικό έλεγχο ταχύτητας (VSD).


Ο ηλεκτρονικός έλεγχος ταχύτητας επιτυγχάνεται με τη χρήση μετατροπέα συχνότητας (VSD) που ρυθμίζει την ταχύτητα του κινητήρα – και συνεπώς, της παραγόμενης ισχύος – βάσει της απαιτούμενης ενέργειας. Για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του ως άνω χρονοδιαγράμματος βλ. κεφάλαιο 3.

 

Αντικείμενο του Προτύπου και της Οδηγίας

Τα πρότυπα λειτουργούν ως συστάσεις που μπορεί κανείς να τηρεί εθελοντικά. Δεν είναι δεσμευτικά, όμως θα αποκτήσουν νομική ισχύ ως αποτέλεσμα των κανονισμών που επιβάλλονται από τον νομοθέτη ή μέσω συμβάσεων η τήρηση των οποίων είναι υποχρεωτική. Συχνά τα πρότυπα χρησιμεύουν στη διευκρίνιση ασαφών νομικών όρων – για παράδειγμα ο όρος «σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης» (“state of the art”) αποκτά με τον τρόπο αυτό νομική υπόσταση.

Το πρότυπο IEC 60034-30:2008 ορίζει τις ενεργειακές κλάσεις κινητήρων, δημιουργώντας με τον τόπο αυτό μια κοινή διεθνή οδηγία. Όμως, το πρότυπο από μόνο του δεν προδιαγράφει αν οι κινητήρες απαιτείται να διαθέτουν μια συγκεκριμένη ελάχιστη ενεργειακή κλάση. Αυτό προδιαγράφεται στις ισχύουσες εθνικές νομοθεσίες και οδηγίες. Για την Ευρώπη, οι ελάχιστες απαιτήσεις τίθενται από τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 640/2009.

Σημειωτέον ότι το περιεχόμενο της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Κινητήρες (κεφάλαιο 2.2) είναι πιο περιορισμένο σε σχέση με αυτό του Προτύπου IEC 60034-30.

 

 

 

Ποιος κινητήρας εμπίπτει σε ποιο αντικείμενο;

Πρότυπο
IEC 60034-30: 2008
Σήμανση κλάσης για IE1, IE2, IE3

Οδηγία EuP /
Κανονισμός 640/2009
Ελάχιστες απαιτήσεις βάσει νομοθεσίας

1

Τριφασικός επαγωγικός κινητήρας βασικού τύπου
0,75 – 375 kW, 2, 4, 6 πόλοι,
συνεχής λειτουργία, 50 Hz ή 50/60 Hz
(Σημείωση: Ισχύει ακόμα και όταν ο κινητήρας
είναι ενσωματωμένος σε ένα μηχάνημα.)
Ναι
Σημείωση: Επίσης, τύπος λειτουργίας S3
(συντελεστής λειτουργίας ≥80%)
Ναι

2

Τριφασικός επαγωγικός κινητήρας βασικού τύπου
με βοηθητικές διατάξεις (στεγανοποιητικά
άξονα shaft seals, στοπ αναστροφής,
αισθητήρες ταχύτητας κλπ.)
0.75 – 375 kW, 2, 4, 6 πόλοι,
συνεχής λειτουργία, 50 Hz ή 50/60 Hz
(Σημείωση: Μέτρηση απόδοσης
χωρίς βοηθητικές διατάξεις)
Ναι
Σημείωση: Επίσης, τύπος λειτουργίας S3
(συντελεστής λειτουργίας ≥80%)
Ναι

3

Ηλεκτρομειωτήρες

Ναι

Ναι

4

Κινητήρες αντιεκρηκτικού τύπου

Ναι

Όχι

5

Κινητήρας με φρένο: Κινητήρας
που διαθέτει ηλεκτρομηχανικό φρένο
που δρα απευθείας πάνω
στον άξονα χωρίς συνδέσμους.

Ναι

Όχι

6

Κινητήρες πλήρως ενσωματωμένοι
σε ένα μηχάνημα (για παράδειγμα
αντλίες, ανεμιστήρες, μειωτήρες
ή αεροσυμπιεστές), η απόδοση
των οποίων δεν μπορεί να ελεγχθεί
ανεξάρτητα από το αντίστοιχο μηχάνημα.

Όχι

Όχι

7

Άλλοι τύποι κινητήρων
(π.χ. κινητήρες μόνιμου μαγνήτη,
κινητήρες με αλλαγή πόλων,
κινητήρες διακοπτόμενης
λειτουργίας π.χ. σερβοκινητήρες)

Όχι

Όχι

Σύγκριση περιεχομένου μεταξύ των Κανονισμών Κινητήρων IEC/EU

 

 

Σήμανση απόδοσης κινητήρα

Κάθε κινητήρας πρέπει να διαθέτει πινακίδα όπου θα αναγράφονται τα ονομαστικά χαρακτηριστικά του, όπως προδιαγράφεται στο πρότυπο IEC 60034-1. Σε αυτά περιλαμβάνεται η ενεργειακή απόδοση του κινητήρα στο 100% του ονομαστικού του φορτίου. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Κινητήρων απαιτείται επίσης η ένδειξη της απόδοσης στο 75% και το 50% του ονομαστικού του φορτίου.

Κατά την άποψη της ZVEI αρκεί μόνο η ένδειξη της απόδοσης στο 100% του ονομαστικού φορτίου του κινητήρα στην πινακίδα του, όπως περιγράφεται στο in IEC 60034-1. Θεωρείται ότι αρκεί απλά να υπάρχει στο εγχειρίδιο του προϊόντος μια κατάσταση με τις αποδόσεις του αντίστοιχου κινητήρα στο 75% και το 50% του ονομαστικού του φορτίου. Η ZVEI έχει ζητήσει σχετική διευκρίνιση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σημειωτέον ότι η παρούσα διατύπωση στον κανονισμό παραμένει σε ισχύ μέχρι νεωτέρας.

 

 

Εφαρμογή των Απαιτήσεων του Ευρωπαϊκού Κανονισμού Κινητήρων (EU)

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του θα πρέπει να διασφαλίζει ότι οι κινητήρες πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού 640/2009 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως και άλλες Ευρωπαϊκές απαιτήσεις («Οδηγίες CE») η ημερομηνία της «πρώτης κυκλοφορίας στην αγορά» και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις η «θέση σε λειτουργία» των προϊόντων καθορίζουν την ισχύ των εν λόγω απαιτήσεων.

Οι επιμέρους ρήτρες 3.1 έως 3.6 αποτελούν θέσεις της ZVEI που έχουν συνταχθεί βάσει νομικών απαιτήσεων και δημοσιεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τις Οδηγίες CE.

 

 

Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην αγορά

Οι κινητήρες που πρωτοκυκλοφόρησαν στην αγορά πριν την προθεσμία της 16ης Ιουνίου 2011 μπορούν να συνεχίσουν να πωλούνται και μετά από αυτήν. Μπορούν επίσης να τίθενται σε λειτουργία και να λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς που ίσχυαν πριν από την παραπάνω προθεσμία.

 

Πρακτικό παράδειγμα
Ο κατασκευαστής A, όπως αναφέρεται ονομαστικά πάνω ή δίπλα στο προϊόν, μπορεί να διαθέτει στην αγορά κινητήρες με απόδοση χαμηλότερη από την κλάση ΙΕ2 σύμφωνα με την Οδηγία 640/2009 μέχρι την 15η  Ιουνίου 2011. Οι κινητήρες αυτοί θεωρούνται ότι έχουν κυκλοφορήσει νόμιμα στην αγορά εφόσον έχουν μεταβιβασθεί σε άλλο νομικό πρόσωπο (π.χ. διανομείς ή εταιρία ΕΠΕ πωλήσεων του κατασκευαστή) πριν από την ημερομηνία αυτή. Στη συνέχεια μπορούν να μεταπωληθούν, να τεθούν σε λειτουργία και να χρησιμοποιηθούν μετά την προθεσμία της 16ης Ιουνίου 2011.

 

 

Κινητήρες ενσωματωμένοι σε άλλα προϊόντα

Οι κινητήρες που πρωτοκυκλοφόρησαν στην αγορά πριν την προθεσμία της 16ης Ιουνίου 2011 μπορούν να ενσωματώνονται σε άλλα προϊόντα μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας.

 

Πρακτικό παράδειγμα
Ένα μηχάνημα (π.χ. αεροσυμπιεστής, αντλία) διαθέτει ενσωματωμένο έναν κινητήρα ενεργειακής κλάσης IE1 σύμφωνα με την Οδηγία 640/2009. Το όνομα του κατασκευαστή του εν λόγω κινητήρα αναγράφεται πάνω ή δίπλα στον κινητήρα. Ο κινητήρας πρωτοκυκλοφόρησε στην αγορά πριν την 16η Ιουνίου 2011 σύμφωνα με τον νόμο. Το μηχάνημα με τον ενσωματωμένο κινητήρα κλάσης ΙΕ1 μπορεί να κυκλοφορήσει στην αγορά και να χρησιμοποιηθεί ακόμα και μετά την προθεσμία της 16ης Ιουνίου 2011.

 

Με το να συμπεριλαμβάνονται στο Πρότυπο κινητήρες που είναι ενσωματωμένοι σε άλλα προϊόντα και οι οποίοι συνεπώς δεν κυκλοφορούν για πρώτη φορά στην αγορά ως κινητήρες, αποφεύγεται η  καταστρατήγηση του νόμου λόγω αγοράς εισαγόμενων προϊόντων (π.χ. μηχανήματα).

 

Πρακτικό παράδειγμα
Μία αντλία, στην περίπτωση αυτή ένα τελικό προϊόν που εμπεριέχει ένα κινητήρα σύμφωνα με την Οδηγία 640/2009, εισάγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ενσωματωμένος κινητήρας θα πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις της Οδηγίας 640/2009. Στην περίπτωση αυτή, αυτή είναι η πρώτη φορά που ο εν λόγω κινητήρας διατίθεται στην Ευρωπαϊκή αγορά ως ενσωματωμένος σε μηχάνημα.

 

 

Κινητήρες ως ανταλλακτικά

Το πρότυπο δεν επιτρέπει καμιά εξαίρεση για κινητήρες που διατίθενται ως ανταλλακτικά. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στις απαιτήσεις της ρήτρας  3.1 «Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην αγορά».

 

Πρακτικό παράδειγμα
Ένας κινητήρας ενεργειακής κλάσης IE1 δεν μπορεί καν να κυκλοφορήσει στην αγορά (για πρώτη φορά) ως ανταλλακτικό μετά την παρέλευση της προθεσμίας της 16ης Ιουνίου 2011 σύμφωνα με την Οδηγία 640/2009.

 

 

Παραγγελμένα αποθέματα

Υπάρχουν διάφορα συμβόλαια που αφορούν παραγγελμένα αποθέματα. Στην πράξη, το παραγγελμένο απόθεμα αφορά σε προϊόντα που διατηρούνται στην αποθήκη του προμηθευτή ή του παρόχου υπηρεσιών και ανήκει στον αγοραστή.
Τα προϊόντα παραμένουν στην ιδιοκτησία του προμηθευτή μέχρις ότου ο αγοραστής τα παραλάβει από την αποθήκη. Ως ημερομηνία αποστολής θεωρείται η ημερομηνία κατά την οποία τα προϊόντα αναχωρούν από την αποθήκη. Το τιμολόγιο θα βασίζεται σε αυτή την ημερομηνία. Όμως, κατά την διάθεση των συγκεκριμένων προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια και τελούν υπό καθεστώς παραγγελμένων αποθεμάτων (είτε υπόκεινται σε χρέωση ή δωρεάν), ο προμηθευτής θεωρείται ότι προβαίνει σε πρώτη κυκλοφορία στην αγορά των υπόψη προϊόντων.
 

 

Πρακτικό παράδειγμα
Προκειμένου για κινητήρες που υπάγονται στην Οδηγία 640/2009 με ενεργειακή κλάση κατώτερη από IE2 και έχουν τεθεί σε καθεστώς παραγγελμένων αποθεμάτων πριν από την προθεσμία της 16ης  Ιουνίου 2011, δίνεται απεριόριστη δυνατότητα στον αγοραστή να τα διαθέσει στην αγορά όταν τα παραλάβει από την αντίστοιχη αποθήκη μετά την ορισμένη ως άνω ημερομηνία.

 

 

Θέση σε λειτουργία κινητήρων μεταβλητής ταχύτητας

Κινητήρες ενεργειακής κλάσης IE2 επίσης μπορούν να διατίθενται στην αγορά και μετά την προθεσμία της 1ης Ιανουαρίου 2015, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις, που ορίζουν ότι ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του αναγράφουν συγκεκριμένη ειδοποίηση στον κινητήρα και πληροφορίες στο προϊόν που καταδεικνύουν ότι ο υπόψη κινητήρας χρησιμοποιείται μόνο με σύστημα ελέγχου ταχύτητας, σύμφωνα με τον Κανονισμό EuP για τους Κινητήρες. Για κινητήρες κλάσης ΙΕ2 που έχουν διατεθεί στην αγορά πριν την 1η Ιανουαρίου 2015 (2017), βλ. Ρήτρα 3.1 «Ημερομηνία πρώτης κυκλοφορίας στην αγορά».
 

 

Εξαγωγές εκτός Ευρώπης

Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν αφορούν σε προϊόντα που διατίθενται στην αγορά με την έννοια της ErP Οδηγίας 2009/125/ EG* και τις εφαρμοστικές διατάξεις της:

 • Εάν το προϊόν εξάγεται από έναν κατασκευαστή κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Τρίτη χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εάν το προϊόν μεταβιβάζεται από τον κατασκευαστή σε μια εξαγωγική επιχείρηση (εμπορική επιχείρηση ή κατασκευαστή μηχανημάτων), η οποία στη συνέχεια το εξάγει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτούσιο ή ως ενσωματωμένο εξάρτημα.

 

* Αντικαθιστά την προηγούμενη EuP Οδηγία 2005/32/EC

 

Πρακτικό παράδειγμα
 • Ένας κατασκευαστής με έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να παράγει και να διαθέτει στην αγορά κινητήρες κλάσης ΙΕ1 σύμφωνα με τον κανονισμό 640/2009 ακόμα και μετά τις 16 Ιουνίου 2011 στο μέτρο που οι κινητήρες αυτοί  προορίζονται αποκλειστικά για εξαγωγή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω κινητήρες δεν μπορούν να φέρουν σήμανση CE.
 • Ένας κατασκευαστής μηχανημάτων με έδρα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενσωματώνει ηλεκτροκινητήρες στις μηχανές που κατασκευάζει και τις εξάγει αποκλειστικά εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εν λόγω ενσωματωμένοι δεν απαιτείται να πληρούν τους όρους του κανονισμού  640/2009 και άλλων Οδηγιών CE και δεν πρέπει να φέρουν σήμανση CE.

Σημείωση: Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι οι κινητήρες αυτοί πωλούνται για χρήση μόνο εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

 

Εποπτεία της Αγοράς

Η εποπτεία της αγοράς δεν αποτελεί ευθύνη των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συστήσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες για την εποπτεία της αγοράς και να προδιαγράψουν τα καθήκοντα, τις αρμοδιότητες και τις οργανωτικές δομές. Στη Γερμανία, αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς είναι οι ομοσπονδιακές αρχές. Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Έρευνας και Δοκιμής Υλικών (Bundesanstalt fr Materialforschung und -pruefung – “BAM”) έχει την ευθύνη για τον συντονισμό της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των ομοσπονδιακών αρχών που είναι αρμόδιες για την εποπτεία της αγοράς και των άλλων κρατών-μελών. Το ΒΑΜ στηρίζει τις ομοσπονδιακές αρχές των επιμέρους κρατιδίων στον σχεδιασμό της εποπτείας και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των μεθόδων τους.
 

 

Διεθνείς Κανονισμοί για Ενεργειακά Αποδοτικούς Κινητήρες

Ανά τον κόσμο υπάρχουν διάφοροι εθνικοί κανονισμοί που διέπουν τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών κινητήρων. Μερικοί από αυτούς είναι σε ισχύ ενώ άλλοι υπό διαμόρφωση. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται μια επισκόπηση των κανονισμών που ισχύουν σε ορισμένες σημαντικές βιομηχανικές χώρες. Δεν εγγυούμαστε ότι ο πίνακας αυτός είναι πλήρης, καθώς το ζήτημα εξελίσσεται γρήγορα.

 

Αυστραλία: The E3 Program - Improving Our Energy Efficiency
Βραζιλία: INMETRO: Instituto Nacional de Metrologia
Χιλή: Superintendencia de Electricidad y Combustibles και
CLASP: The Collaborative Labeling & Appliance Standards Program
Κίνα: 中国标准化研究院: CNIS: China National Institute of Standardization
και 中国能效标识网: www.energylabel.gov.cn
Καναδάς: Natural Resources Canada / Ressources naturelles Canada
Κορέα: 산업통상자원부: Ministry of Trade, Industry and Energy
Μεξικό: SENER: Secretaría de Energía
Ελβετία: BFE: Bundesamt für Energie
Νότιος Αφρική: SABS: South African Bureau of Standards
και SABS - The Rotating Machines Laboratory
Η.Π.Α.: NEMA - National Electrical Manufacturers Association:
NEMA Premium Motors

 

 

 

Υλικά Κατασκευής Κινητήρων

 

Η Οδηγία ecodesign επηρεάζει και τη σύνθεση των υλικών κατασκευής των αντίστοιχων προϊόντων. Μια μελέτη που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέδειξε ότι η φάση της χρησιμοποίησης παρά η φάση της κατασκευής ενός συγκεκριμένου κινητήρα καθορίζει τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Κλάδου Κατασκευαστών Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρονικών Ισχύος (CEMEP) έχει ορίσει τις μέσες τιμές της σύνθεσης υλικών. Στους πίνακες 5 έως 7 αναφέρονται τα πιο σημαντικά υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή κινητήρων ισχύος 1.1 kW, 11 kW και 110 kW κλάσης απόδοσης IE1 και IE2.

 

 

Τυπική σύνθεση υλικών κατασκευής ενός κινητήρα 1.1 kW κλάσης IE1 ή IE2

 

 

Κινητήρας 1,1 kW, IE1

Κινητήρας 1,1 kW, IE2

Κατά μέσο όρο kg/Kw

Ανοχή

Κατά μέσο όρο kg/Kw

Ανοχή

Χάλυβας ηλεκτρικών μηχανών

5,40

-

8,00

-

Λοιποί χάλυβες 1,50

-

1,60

-

 

Χυτοσίδηρος*

2,50

0,0 - 5,0

2,50

0,0 - 5,0

Αλουμίνιο*

1,70

0,5 - 2,5

2,00

0,5 - 4,0

Χαλκός

1,24

-

1,90

-

Μονωτικό υλικό

0,05

-

0,05

-

Υλικά συσκευασίας

1,00

-

1,00

-

Εμποτιζόμενη ρητίνη

0,30

-

0,30

-

Βαφή / Χρώμα

0,10

-

0,10

-

 

 

Τυπική σύνθεση υλικών κατασκευής ενός κινητήρα 11 kW κλάσης IE1 ή IE2

 

 

Κινητήρας 11 kW, IE1

Κινητήρας 11 kW, IE2

Κατά μέσο όρο kg/Kw

Ανοχή

Κατά μέσο όρο kg/Kw

Ανοχή

Χάλυβας ηλεκτρικών μηχανών

3,60

-

4,80

-

Λοιποί χάλυβες 1,50

0,95

-

1,00

-

Χυτοσίδηρος*

1,30

0,0 - 2,0

1,30

0,0 - 2,0

Αλουμίνιο*

0,90

0,2 - 1,5

1,00

0,25 - 1,8

Χαλκός

0,64

-

0,90

-

Μονωτικό υλικό

0,02

-

0,02

-

Υλικά συσκευασίας

0,90

-

0,90

-

Εμποτιζόμενη ρητίνη

0,10

-

0,10

-

Βαφή / Χρώμα

0,05

-

0,05

-

 

 

Typical material composition of a 110 kW motor in class IE1 or IE2

 

 

Κινητήρας 110 kW, IE1

Κινητήρας 110 kW, IE2

Κατά μέσο όρο kg/Kw

Ανοχή

Κατά μέσο όρο kg/Kw

Ανοχή

Χάλυβας ηλεκτρικών μηχανών

3,10

-

3,60

-

Λοιποί χάλυβες 1,50

0,67

-

0,70

-

Χυτοσίδηρος*

3,00

-

3,00

-

Αλουμίνιο*

0,18

-

0,20

-

Χαλκός

0,54

-

0,60

-

Μονωτικό υλικό

0,01

-

0,01

-

Υλικά συσκευασίας

0,50

-

0,50

-

Εμποτιζόμενη ρητίνη

0,05

-

0,05

-

Βαφή / Χρώμα

0,01

-

0,01

-

 

*Οι ανοχές για τον χυτοσίδηρο και το αλουμίνιο δίνονται γιατί και τα δύο αυτά
υλικά είναι κατάλληλα για συγκεκριμένα μέρη των κινητήρων (π.χ. το κέλυφος).


 

Η ποσότητα των χρησιμοποιούμενων υλικών αυξάνεται στις υψηλότερες κλάσεις ενεργειακής απόδοσης. Οι κινητήρες κλάσης ΙΕ3 απαιτούν περισσότερα υλικά από αυτούς της κλάσης ΙΕ2. Η τιμή αγοράς επίσης αυξάνει σε υψηλότερες κλάσεις. Σε όρους κόστους κύκλου ζωής, παρά την υψηλότερη τιμή αγοράς, οι κινητήρες αυτοί έχουν σχετικά μικρό χρόνο απόσβεσης (βλ. κεφάλαιο 6).

 

 

Ανάλυση Κόστους Κύκλου Ζωής


Η αυξημένη τιμή αγοράς ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων κίνησης συχνά αντισταθμίζεται από τη συνολική εξοικονόμηση κόστους ενέργειας. Για το λόγο αυτό, έχει μεγάλη σημασία η σύνταξη μιας ανάλυσης κόστους κύκλου ζωής (ανάλυση LCC) πριν από την λήψη επενδυτικών αποφάσεων, για την αξιολόγηση του συνολικού οικονομικού οφέλους ενός συγκεκριμένου συστήματος κίνησης. Μια πολύ απλή ανάλυση LCC μπορεί να πραγματοποιηθεί θεωρώντας τον κινητήρα ως εξάρτημα. Το ενεργειακό κόστος στη διάρκεια της φάσης χρησιμοποίησής του, οδηγεί σε σχετικά σύντομες περιόδους απόσβεσης.
 

 

 

Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής κινητήρων 11 kW, ενεργειακής κλάσης IE2 για διάρκεια ζωής 15 ετών
(Πηγή: Προκαταρκτικές Μελέτες,
EUP- Lot 11 Motors)

 

 


 

Βιβλιογραφικές αναφορές

 • IEC 60034-1:2010, Περιστροφικές ηλεκτρικές μηχανές - Μέρος 1: Ονομαστικές τιμές και απόδοση
 • IEC 60034-2-1:2007, Περιστροφικές ηλεκτρικές μηχανές - Μέρος 2-1: Πρότυπες μέθοδοι προσδιορισμού απωλειών και απόδοσης σύμφωνα με δοκιμές
 • IEC 60034-30:2008, Περιστροφικές ηλεκτρικές μηχανές – Μέρος 30: Κλάσεις απόδοσης τριφασικών επαγωγικών κινητήρων μιας ταχύτητας (κωδικός IE)
 • Οδηγός εφαρμογής οδηγιών βάσει της νέας και της γενικής προσέγγισης, ISBN 92-828-7449-0
 • Προκαταρκτικές μελέτες, EUP- Lot 11 Motors, Aníbal T. de Almeida, Fernando J. T. E. Ferreira, João Fong, Paula Fonseca, ISR- Πανεπιστήμιο της Coimbra (18 Φεβρουαρίου 2008)
 • Οδηγία 2005/32/EC που θέτει το πλαίσιο για τη θέσπιση των απαιτήσεων ecodesign για προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια
 • Οδηγία 2009/125/EC που θέτει το πλαίσιο για τη θέσπιση των απαιτήσεων ecodesign για προϊόντα που σχετίζονται με την ενέργεια
 • Ευρωπαϊκός Κανονισμός (EC) 640/2009 της 22 Ιουλίου 2009 που θέτει σε εφαρμογή την Οδηγία 2005/32/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου όσον αφορά στις απαιτήσεις ecodesign για ηλεκτροκινητήρες

 

Γρηγορίου Λαμπράκη 18, 141 23 Λυκόβρυση. Τ: 210 2817217. Φ: 2102814277. valiadis@valiadis.gr